Code tắt thông báo xác nhận việc gửi lại biểu mẫu và làm mới trang

Khi tải lại trang trình duyệt thông báo “Trang mà bạn đang tìm sử dụng thông tin bạn đã nhập vào. Việc quay lại trang đó có thể lặp lại bất kỳ tác vụ nào bạn đã thực hiện. Bạn có muốn tiếp tục không?”. Nếu bạn bấm tải lại trang và không muốn thông báo và làm mới trang thì chính mã này sẽ giúp bạn

  <script>
    if (window.history.replaceState) {
      window.history.replaceState(null, null, window.location.href);
    }
  </script>