Sửa lỗi “the certificate is not trusted in all web browsers. You may need to install an intermediate/chain certificate to link it to a trusted root certificate” trong aapanel

Hướng dẫn thêm SSL đã mua vào aapanel Lỗi này thường xảy ra khi truy cập vào website trên điện thoại hoặc ở máy tính khác (đây là ssl đã mua do bạn add vào aapanel không đủ) Truy cập …

Đọc tiếp